Miljö & kvalitet

Miljö

På HJT Städ arbetar vi ständigt med förbättringar av alla processer i verksamheten för att minska miljöpåverkan. Miljöarbetet bygger på en helhetssyn där både yttre och inre miljö beaktas. För att långsiktigt kunna utveckla företaget i enlighet med egna och omvärldens miljökrav har vi en miljöpolicy:

 

 • Vår strävan är att genom ständiga förbättringar driva verksamheten resurssnålt och med minsta möjliga miljöbelastning
 • Vi ger anställda utbildning/information kring miljöpolicy, -mål och kunskap så att de kan utföra sitt arbete med så liten miljöpåverkan som möjligt
 • Vi arbetar med adekvata och tydliga miljömål
 • Vi föreslår/eftersträvar råvaror med dokumenterat låg miljöpåverkan
 • Hänsyn tas till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer leverantörer och samarbetspartners
 • Vid alla beslut om investeringar skall miljöpåverkan analyseras och hänsyn tas till effekter på miljön
 • Varje medarbetare har ett personligt ansvar för att miljöfrågorna hanteras korrekt
 • Vi ser lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt arbete

Kvalitet

Grundläggande för hela vårt kvalitetsarbete och kvalitetspolicy är satsningen på totalkvalitet, dvs ständiga förbättringar av alla processer i verksamheten för att tillgodose kundens förväntningar.

Detta innebär att:

 • Vårt kvalitetsarbete utgår från kundens behov
 • Kvalitetsarbetet är målinriktat
 • Kvalitetsarbetet skall sträva mot 0 fel och 100 % nöjda kunder
 • Att jobba med kvalitet är ett ständigt pågående arbete och lika naturligt som den dagliga produktionen av produkter och tjänster
 • Varje medarbetare och grupp har kvalitetsansvar för eget arbete
 • Företagskulturen skall stimulera till ständiga förbättringar